Covid 19 News

15/12/2020

Léif Elteren,

An der Comitésréunioun vun eiser Asbl "Kanner- a Jugendbetreiung Atert" vum Dënschdig, 15.12.2020, hu mer décidéiert eis Aktivitéiten no der Chrëschtvakanz mol bis de 15. Januar 2021 auszesetzen. No der Vakanz deele mer Iech da mat Zäit mat wéi et weider geet. Dës Décisioun ass unanime geholl ginn, obwuel mer offiziell als agreéierten a conventionnéierte Service vum MENJE de feu vert hunn fir ënnert deene bestoende Restriktiounen kënne weider ze schaffen. Un éischt Stell stellen mer, als Equipe an als Comité, awer eis Verantwortung vis-à-vis vun Iech an ärer Gesondheet.

Och wa mer ëmmer wëllen am Sënn vun de Kanner eis Arbicht maachen, si mer der Meenung, dass de Moment aner Prioritéite gëllen.

 

Mer wollten op dësem Wee an engems vun der Geleeënheet profitéiren, fir och Iech als Elteren e grousse Merci ze soen. Et war nit einfach déi lescht Zäit mat eisem Planning rauszekommen wëll mer ëmmer rëm Ännerungen hu missten virhuelen. An awer war Der ëmmer bereet är Kanner an de Sport ze bréngen.

 

Mer wënschen Iech alleguer e schéine Chrëschtdag an e glécklecht a gesond neit Joer 2021.

 

Eis Equipe,

Monique, Marion, Zoé, David a Patrick